Túi nhựa tự phân hủy sinh học VAFACO hoạt động theo cơ chế “Phân hủy sinh học Oxy hóa” Được định nghĩa theo CEN/TR 15351:2006 là “sự phân hủy được coi như là kết quả của hiện tượng trung gian tế bào và oxy hóa, đồng thời hoặc liên tiếp”.

Quy trình tự phân hủy sinh học này là quy trình tự phân hủy sinh học của các loại polyolefin căn bản (standard polyolefins) thông qua con đường oxy hóa. Thực tế, Bao bì Vafaco thử nghiệm khả năng tự phân hủy sinh học đến khi có kết quả đạt 73,51% là 270 ngày, đáp ứng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT của Bộ Ti nguyên – Môi trường