ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 10/5/2022, Công ty Cổ phần Bao Bì Vafaco đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường Công ty tại Lô 38, đường số 3, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM. Số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội đại diện cho 61.884 cổ phần tương đương tỷ lệ 98,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bao Bì Vafaco đã trình bày các báo cáo và tờ trình xin ý kiến tại Đại hội qua đó các nội dung biểu quyết các văn kiện đều được thông qua. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niêm năm 2022 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

BB+NQ Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *